Et sjeldent eksemplar

Gartneriet på Smedstua er et svært sjeldet eksemplar av bygningstypen ensidige veksthus, som var 1800-tallets veksthustype – bindeleddet mellom 1700-tallets orangerier og 1900-tallets velkjente drivhus. Nordafjells finnes så vidt vi vet ingen andre, og i Sør-Norge står idag 3-4 (Slottsparken, Botanisk hage, Ulefos hovedgård…) Dette gjør Smedstua-prosjektet interessant og spennende, både som bygningstype og istandsettingsprosjekt, og som kultur-/miljøressurs knytta til Ladestien og byen generelt.

Prosjektet har vakt betydelig allmenn interesse, og bygningens vernestatus er økt. Parallelt med arbeidene har det blitt holdt omvisninger og forelesninger, bl.a. under Forskningsdagene 2013. Våren 2016 ble det holdt  kurs i hagebruk, og siden har vi drevet parsellhage på tomta, med 16-20 deltakere. Huset brukes sporadisk til eksterne arrangement, og leies også fra juni 2020 ut til to arbeidsplasser.

I dag kan huset oppleves som en langsmal (ca 4 x 22 m), énetasjes trebygning med pulttak, beliggende kloss inntil Ladestien.

Plan for rekonstruksjon

Vi har fullført trehus-delen. Istandsettingen er finansiert ved hjelp av et puslespill av tilskudd til kulturvern/ kulturminnevern. Det som er istandsatt er halve anlegget: Det sørvendte glasshuset – veksthusdelen – forfalt og ble fjernet like før 1960. Vi har som ambisjon å rekonstruere også en del av veksthusdelen for å oppnå det komplette ensidige gartneriet. Svenske eksempler vil fungere kunnskapsmessig som en støtte for rekonstruksjonen. Finansiering er bøygen – det gjenstår å finne ut av.

Vi mangler vann og avløp, og pr. i dag har huset heller ikke utedo. Sammen med kommunen tenkes nå i retning av å sette opp et offentlig toalett inntil gartneriet i øst, som samtidig vil gi huset «inne-vann». Men inntil dette kan komme på kommunens budsjett, kan gartneriet få mobilt sommervann.

modell visjon 2modell visjon 1

Å ta et kulturminne i bruk

Framtidig bruk er et viktig tema. Vi er i dialog med kommunen og flere miljøer om dette. Muligheter er: Utstillinger, kafé, foredrag, utleie til selskap, infosenter for bygningsvern, dyrking av historiske vekster, samarbeid med den botaniske hagen, annen natur- og gartnerirelatert virksomhet, utfluktssted for byens barnehager. Parsellhage ble igangsatt våren -16 med sin første sesong. Nærheten til Ladestiens store trafikk er viktig for prosjektet. Fagerheimsbukta vil sannsynligvis bli utviklet som utfartssted/badeplass (ref. Trondheim Bydrift), og gartneriet vil ligge lagelig til for bruk.

En komplettering med delvis rekonstruert veksthusdel (glasshus) vil gjøre en del av huset breiere og større, noe som øker mulighetene for bruk.

Parsellhagen  på  Smedstua har aldri hatt flere deltakere enn i 2020.

I år er det ikke plass til flere, men meld deg bare på hvis du vil være med neste år. Siste frist da er 1. juni.

Parsellhagen ligger i Smedstubukta, i en utrolig nydelig beliggenhet og med tidlig vår. Det som ikke kan vokse her, kan man bare glemme – eller dyrke i små drivhus, som vi også har. Parsellhagen har det som trengs av karmer og god jord, og den er komplett med nødvendig hageutstyr, kompostbinge og vannforsyning. Deltakerne skaffer selv bare det som skal sås, settes og plantes.  Størrelsen på hver enkelts areal kan velges nokså fritt.

En fellesparsell i tillegg er også aktuelt, men er ikke kommet ordentlig i sving.

Deltakerne i parsellhagen kan dessuten benytte  gartneribygningen etter behov og ønske!  Ca. 2 dugnader i fellesskap legger vi opp til i løpet av sesongen. (Iår er unntaksår).

Telefon:  951 12 254  (Vigdis Solberg)          E-post: fortidsminneforeningen@gmail.com

Bilde0167 (1)

Denne nettsida inneholder informasjonen om hele prosjektet Smedstua gartneri.  For mer dag-til-dag-informasjon, gå til Facebook.