Parsellhagen  på  Smedstua har ledige plasser i år !!!

Parsellhagen har det som trengs av karmer og god jord, og den er komplett med nødvendig hageutstyr, kompostbinge og vannforsyning. Deltakerne skaffer selv bare det som skal sås, settes og plantes.  Størrelsen på hver enkelts areal kan velges nokså fritt.

(En fellesparsell i tillegg er også aktuelt.)

Deltakerne i parsellhagen kan dessuten benytte  gartneribygningen etter behov og ønske!

Ta kontakt seinest innen 5. juni (2018),  for avtale om oppstart av tredje sesong.

Om mulig vil vi ha felles oppstart for flere i gruppa, men det kan også tilpasses den enkelte.

Telefon:  951 51 989          E-post: fortidsminneforeningen@gmail.com

Bilde0167 (1)

Et sjeldent eksemplar

Gartneriet på Smedstua er et svært sjeldet eksemplar av bygningstypen ensidige veksthus, som var 1800-tallets veksthustype – bindeleddet mellom 1700-tallets orangerier og 1900-tallets velkjente drivhus. Nordafjells finnes så vidt vi vet ingen andre, og i Sør-Norge står idag 3-4 (Slottsparken, Botanisk hage, Ulefos hovedgård…) Dette gjør Smedstua-prosjektet interessant og spennende, både som bygningstype og istandsettingsprosjekt, og som kultur-/miljøressurs knytta til Ladestien og byen generelt.

Prosjektet har vakt betydelig allmenn interesse, og er jevnlig blitt fulgt opp av Adresseavisen. Parallelt med arbeidene har det blitt holdt omvisninger og forelesninger, bl.a. under Forskningsdagene 2013. Til våren (2016) blir det kurs i hagebruk. Huset er så vidt tatt i bruk til eksterne arrangement.

I dag kan huset oppleves som en langsmal (ca 4 x 22 m), énetasjes trebygning med pulttak, beliggende kloss inntil Ladestien.

 

Plan for rekonstruksjon

Vi er i ferd med å fullføre trehus-delen. Istandsettingen er finansiert ved hjelp av et puslespill av tilskudd til kulturvern/ kulturminnevern. Det som er under istandsetting er halve anlegget: Det sørvendte glasshuset – veksthusdelen – forfalt og ble fjernet like før 1960. Vi har som ambisjon å rekonstruere også en del av veksthusdelen for å oppnå det komplette ensidige gartneriet. Det blir neste fase, like spennende som arbeidet vi vil avslutte i 2016. Svenske eksempler vil fungere kunnskapsmessig som en støtte for rekonstruksjonen. Finansiering er bøygen – det gjenstår å finne ut av.

Vi mangler vann og avløp, og pr. i dag har huset utedo. Sammen med kommunen tenkes nå i retning av å sette opp et offentlig toalett inntil gartneriet i øst, som samtidig vil gi huset «inne-vann». Men inntil dette kan komme på kommunens budsjett, kan gartneriet få mobilt sommervann.

modell visjon 2modell visjon 1

Å ta et kulturminne i bruk

Framtidig bruk er et viktig tema. Vi er i dialog med kommunen og flere miljøer om dette. Muligheter er: Utstillinger, kafé, foredrag, utleie til selskap, infosenter for bygningsvern, dyrking av historiske vekster, samarbeid med den botaniske hagen, annen natur- og gartnerirelatert virksomhet, utfluktssted for byens barnehager, parsellhager (blir trolig igangsatt våren -16). Nærheten til Ladestiens store trafikk er viktig for prosjektet. Fagerheimsbukta vil sannsynligvis bli utviklet som utfartssted/badeplass (ref. Trondheim Bydrift), og gartneriet vil ligge i dennes randsone.

En komplettering med delvis rekonstruert veksthusdel (glasshus) vil gjøre en del av huset breiere og større, noe som øker mulighetene for bruk.